Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Gek op Stress (www.gekopstress.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Gek op Stress betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Gek op Stress.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Gek op Stress berusten bij Gek op Stress. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Gek op Stress is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Gek op Stress, info@gekopstress.nl.

Privacyverklaring

Uitgeverij DrukWerk, gevestigd aan de Broekseweg 47A, 4231 VD Meerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.gekopstress.nl, Broekseweg 47A, 4231 VD Meerkerk. tel: 0183-354294

mw. C. Hamming is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitgeverij DrukWerk Zij is te bereiken via hamming@csrcentrum.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitgeverij DrukWerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gekopstress.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitgeverij DrukWerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Uitgeverij DrukWerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij DrukWerk) tussen zit. Uitgeverij DrukWerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • – Multisafepay (voor het verwerken van de betaling van je bestelling),
 • Vevida (hosting van deze website).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uitgeverij DrukWerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitgeverij DrukWerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitgeverij DrukWerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitgeverij DrukWerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gekopstress.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Uitgeverij DrukWerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitgeverij DrukWerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gekopstress.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Gek op Stress geeft Gek op Stress geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Gek op Stress.

Gek op Stress kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Gek op Stress, de onmogelijkheid de website van Gek op Stress te gebruiken, uit de levering van diensten door Gek op Stress of het gebrek aan levering van diensten door Gek op Stress.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Gek op Stress wordt regelmatig bijgewerkt. Gek op Stress behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Gek op Stress te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2018.