Algemene voorwaarden Uitgeverij DrukWerk

1. INLEIDING:
1.1 Uitgeverij DrukWerk staat voor inspireren en samenwerken.
1.2 Wij ontlenen ons bestaansrecht aan onze missie: iedereen (weer) gek op stress te maken.
1.3 Wij beogen zaken met u te doen op een zo transparant mogelijke wijze, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het succes in onze samenwerking zal dan ook tot uitdrukking komen in de overbodigheid van deze algemene voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat deze algemene voorwaarden slechts bij aanvang van onze samenwerking ter hand worden gesteld om vervolgens in de la te gaan om er nooit meer uit te worden gehaald.
1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden. Mocht u als Klant nog vragen hebben over deze voorwaarden, aarzel dan niet ons dat te laten weten.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Uitgeverij DrukWerk en de Klant op het moment dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Uitgeverij DrukWerk en de Klant in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Offertes van Uitgeverij DrukWerk zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen zijn voor Uitgeverij DrukWerk eerst bindend nadat deze door Uitgeverij DrukWerk schriftelijk zijn bevestigd.
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Uitgeverij DrukWerk dit schriftelijk heeft bevestigd. Na de totstandkoming van een overeenkomst zal Uitgeverij DrukWerk deze naar beste kunnen uitvoeren.
3.3 Een eventueel tussen Uitgeverij DrukWerk en de Klant overeengekomen termijn voor levering van een dienst en of product is een streeftermijn. De enkele overschrijding daarvan brengt Uitgeverij niet in verzuim.
3.4 De Klant verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden door Uitgeverij DrukWerk zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de Klant alle kosten die daaruit ontstaan voor zijn rekening zal nemen.
3.5 De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Klant, zal Uitgeverij DrukWerk de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Klant worden bevestigd.

4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE GECONTRACTEERDE DIENST
4.1 De Klant garandeert dat zij aan Uitgeverij DrukWerk voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht en met inachtneming van een redelijk termijn, alle informatie en documenten zal verstrekken die Uitgeverij DrukWerk nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht. Indien de Klant in de planning wijzigingen wenst aan te brengen die van invloed kunnen zijn op de opdracht, zal de Klant Uitgeverij DrukWerk daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de opdracht aan te passen.
4.2 De Klant draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de adequate faciliteiten zodat alle partijen het maximale uit de Opdracht kunnen halen. De Klant garandeert dat deze faciliteiten voldoen aan professionele kwaliteit en tijdig zijn opgesteld. Onder faciliteiten wordt onder meer verstaan geluidsapparatuur, microfoon, audiovisuele faciliteiten, scherm, beamer, katheder, licht en een podium.
4.3 Uitgeverij DrukWerk kan ook zelf faciliteiten ter beschikking stellen (bijv. het sub- licentiëren van software op het gebied van mediatechnologie) in welk geval de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant, gebruik zal maken van deze faciliteiten.
4.4 Tenzij anders overeengekomen is de Klant niet gerechtigd om van een lezing, training, workshop of evenement: (a) foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken; (b) journalisten of overige leden van de pers toe te laten; (c) de naam en/of beeltenis van de Huysgenoot te gebruiken in publicitaire uitingen.
4.5 De Klant zal niet zonder voorafgaande toestemming van Uitgeverij DrukWerk een dienst van Uitgeverij DrukWerk verbinden aan een product of maatschappij voor promotionele doeleinden of anderszins.
4.6 De Klant zal Uitgeverij DrukWerk voorafgaand aan de uitvoering van de dienst informeren over het aantal personen dat de bijeenkomst zal bijwonen. Bij overschrijding kan Uitgeverij DrukWerk nadere voorwaarden verbinden aan de te leveren dienst.

5. UITVOERING DOOR DERDEN
5.1 Uitgeverij DrukWerkis gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht. Uitgeverij DrukWerk is bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de Klant over te dragen aan een derde.
5.2 Indien de Klant rechten en/of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst met Uitgeverij DrukWerk wil overdragen aan een derde, dient de Klant voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Uitgeverij DrukWerk.
5.3 Uitgeverij DrukWerk is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens in het geval van artikel 11.

6. VERGOEDING EN WIJZE VAN BETALING
6.1 De prijzen op de offerte zijn indicatief. Indien tussen Uitgeverij DrukWerk en de Klant een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de prijzen voor partijen bindend. De prijzen zijn exclusief out-of pocket expenses.
6.2 De Klant zal de door Uitgeverij DrukWerk gezonden facturen binnen 21 dagen na factuurdatum voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. 6.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid gegeven termijn betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt beschouwd.
6.4 Indien de Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven. In dat geval is de Klant naast het verschuldigde totale factuurbedrag, vermeerderd met de verschuldigde contractuele rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 1.500.

7. VERGOEDING IN GEVAL VAN ANNULERING
7.1 De Klant is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren in welk geval Uitgeverij DrukWerk de in rekening te brengen kosten zal laten afhangen van de termijn tussen annulering en de geplande Ervaring: (a) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt), (b) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); (c) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt).
7.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1 zal de Klant altijd minimaal een bedrag dienen te vergoeden van 50% van de volledige opdrachtsom indien de Klant de offerte getekend heeft geretourneerd of per email heeft bevestigd dat hij akkoord is met de verstuurde offerte.
7.3 Indien op het moment van annulering de (direct of indirecte) schade van Uitgeverij DrukWerk hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.1 dient de Klant dit hogere bedrag aan Uitgeverij DrukWerk te vergoeden.

8. RECLAME
8.1 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht onder art. 7:21 BW of enig ander mogelijk recht van de Klant wegens niet-deugdelijke nakoming van Uitgeverij Drukwerk, is steeds dat de Klant Uitgeverij DrukWerk schriftelijk in kennis stelt van de niet-deugdelijke nakoming uiterlijk binnen drie werkdagen na levering van hetgeen is overeengekomen door Uitgeverij DrukWerk.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
9.1 Uitgeverij DrukWerk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar verleende diensten, afbeeldingen, modellen en andere zaken die intellectueel worden beschermd. De Klant zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er bij derden geen misverstand zal bestaan dat de geleverde diensten zijn geproduceerd en dat Uitgeverij DrukWerk zich ter zake alle rechten heeft voorbehouden.
9.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding van het materiaal dat de Uitgeverij DrukWerk ter beschikking stelt in het kader van deze overeenkomst zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
9.3 Voor elke handeling in strijd met dit artikel zal de Klant een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000 per keer, onverminderd het recht van Uitgeverij DrukWerk om daarnaast de geleden schade te verhalen op de Klant.

10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
10.1 Aan Uitgeverij DrukWerk komt de bevoegdheid tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst toe indien de Klant, na een ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
10.2 Uitgeverij DrukWerk kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten indien: (a) de Klant surseance van betaling aanvraagt; (b) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd; (c) de Klant zelf faillissement aanvraagt; (d) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Klant van toepassing wordt verklaard; (e) de Klant een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt; (f) de Klant onder curatele wordt gesteld; of (g) de Klant Nederland mocht verlaten c.q. zich in het buitenland vestigt, zijn bedrijf stillegt, liquideert en/of verkoopt. Uitgeverij DrukWerk zal wegens een beëindiging op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.3 Vergoedingen die Uitgeverij DrukWerk vóór de ontbinding of (geheel of gedeeltelijke) beëindiging heeft gefactureerd en die zij reeds bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar.
10.4 De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien Uitgeverij DrukWerk na opschorting weer tot levering zal overgegaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de Klant.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Uitgeverij DrukWerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet of de aansprakelijkheid van Uitgeverij DrukWerk voortvloeit uit dit artikel.
11.2 Aansprakelijkheid van Uitgeverij DrukWerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Uitgeverij DrukWerk onverwijld, in ieder geval niet later dan een week na de prestatie van, Uitgeverij DrukWerk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Uitgeverij DrukWerk een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en Uitgeverij DrukWerk ook na die termijn toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de desbetreffende verplichting(en). In geen geval is Uitgeverij DrukWerk aansprakelijk voor indirecte schade.
11.3 De totale aansprakelijkheid van Uitgeverij DrukWerk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit een overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding per gebeurtenis niet hoger dan de door Uitgeverij DrukWerk in rekening gebrachte vergoeding voor haar verplichting(en) onder de overeenkomst, met dien verstande dat ook als één gebeurtenis heeft te gelden een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
11.4 Aansprakelijkheid van Uitgeverij DrukWerk voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12. OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden waarbij een spreker verhinderd is, zullen Uitgeverij DrukWerk en de Klant in overleg treden om tot een oplossing te komen. Partijen kunnen in dit verband besluiten het optreden te verplaatsen of een door Uitgeverij DrukWerk voorgedragen vervanger in de plaats te laten treden in welk geval ook een prijsaanpassing op grond van artikel 3.5 besproken zal worden.
12.3 Bij onvoorziene omstandigheden kan gedacht worden aan een noodgeval, ziekte, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid zoals verplichtingen die voortkomen uit contracten m.b.t. televisie- of radio presentatiewerkzaamheden, theater- muziek- of cabaretoptreden, deelname aan of verslaggeving van belangrijke sportwedstrijden, of andere zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die het optreden onmogelijk maken.
12.4 Indien de Klant schade lijdt ten gevolge van een verhindering van een van de sprekers, is Uitgeverij DrukWerk niet aansprakelijk.

13. VRIJWARING
13.1 De Klant vrijwaart Uitgeverij DrukWerk voor alle aanspraken van derden op welke grond dan ook welke aanspraak is gerelateerd aan de door Uitgeverij DrukWerk aan de Klant geleverde diensten.

14. VERVALTERMIJN
14.1 Elke vordering van de Klant jegens Uitgeverij DrukWerk vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit.
14.2 De in het vorige lid genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 De overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende geschillen tussen Uitgeverij DrukWerk en de Klant worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 De geschillen die tussen Uitgeverij DrukWerk en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van de door Uitgeverij DrukWerk met de Klant gesloten overeenkomst(en) dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht onverminderd het recht van Uitgeverij DrukWerk om te dagvaarden in een andere plaats.